Duelighedsklubbens praktiske duelighedsprøve og speedbådsprøve.
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøver


Her er køreplanen for et prøveforløb

Duelighedsklubben er af Søfartsstyrelsen bemyndiget til at oprette et censorkorps og udstede fritidssejlerbeviser, naturligvis under skarp overvågning af Søfartsstyrelsen.

Her på siden kan sejlerskoler og selvstuderende læse, hvorledes en praktisk duelighedsprøve eller en speedbådsprøve gennemføres i praksis:

1. Ansøg om en censor til prøven
2. Censor kontakter dig for nærmere aftale
3. Censor indberetter jeres aftale til duelighedsklubben
4. Prøvens gennemførelse
5. Censors indberetning af prøveresultat
6. Udstedelse af prøvebevis
7. Ris, ros og forbedringsforslag fra prøvetager
8. Klagevejledning

 

1. Ansøg om en censor til prøven

1.1.
Ønsker du at afholde praktisk duelighedsprøve eller speedbådsprøve for et hold eller for en enkelt elev, indsender du senest 14 dage inden prøven ønskes afholdt, en ansøgning om kontakt til en censor fra Duelighedsklubben.

1.2.
Duelighedsklubben udvælger en censor, og videresender din rekvisition til denne
.

 

2. Censor kontakter dig for nærmere aftale

2.1.
Censor kontakter dig inden 5 hverdage telefonisk eller pr. e-mail for at indgå detaljeret aftale om censoratet, herunder dækning af censors omkostninger.

2.2.
Duelighedsklubbens censorer er frivillige og ulønnede, men har ret til kørselsgodtgørelse efter statens regler samt et omkostningsdækkende honorar efter denne tarif.

Speedbådsprøver:
- Individuelle prøver med 1 enkelt prøvetager kr. 535,-
- Hold til og med 4 prøvetagere kr. 400,- pr. person
- Hold med flere end 4 prøvetagere kr. 300,- pr. person

Praktiske duelighedsprøver er altid individuelle prøver af 3 timers varighed.
Censors omkostningsdækkende honorar ved praktiske duelighedsprøver er på kr. 995,-

 

3. Censor indberetter jeres aftale til Duelighedsklubben

3.1..
Senest 5 dage inden prøven afholdes indberetter censor aftalen om censorat til Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator.

3.2.
Hvis censors indberetning er i orden, godkender Duelighedsklubben aftalen og meddeler censor tilladelse til at afholde prøven senest 3 dage inden prøvens afholdelse, og den ledende censor underettes med henblik på evt. tilsyn ved prøvens afholdelse.

 

4. Prøvens gennemførelse

4.1.
Censor skal inden prøven påbegyndes have udbetalt det tarifmæssige omkostningsdækkende honorar samt kørselsgodtgørelse og skal kvittere behørigt for modtagelse.
Uden betaling INDEN prøveafholdelsen, må censor ikke påbegynde prøven.

4.2.
Læs venligst prøvevejledningen for Duelighedsklubbens speedbådsprøver og praktiske duelighedsprøver.

4.3.
Straks efter prøvens afslutning afleverer prøvetager underskrevet erklæring om behandling af persondata til censor.

4.4.
Straks efter prøvens afslutning afleverer censor underskrevet attest for prøvedeltagelse til prøvetager.

 

5. Censors indberetning af prøveresultat

5.1.
Senest 2 hverdage efter prøvens afholdelse indberetter censor såvel beståede som ikke-beståede til Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator.

5.2.
Censors indberetning skal vedhæftes kopi af prøvetagers erklæring om håndtering af persondata.

5.3.
Senest 2 hverdage efter modtagelse af censors indberetning, indrapporterer Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator beståede prøvetageres data i Søfartsstyrelsens database over fritidssejlerprøver.

 

6. Udstedelse af duelighedsbevis og speedbådsbevis

6.1. Duelighedsklubben udsteder og genudsteder gratis prøvebeviser til foreningens medlemmer.

6.2. Når et medlem er registreret som "bestået" speedbådsprøve i Søfartsstyrelsens database over fritidssejlerprøver, kan Duelighedsklubben udstede et officielt speedbådsbevis.
Læs vensligst vejledningen her.

6.3. Når et medlem er registreret som "bestået" teoretisk duelighedsprøve og "bestået" praktisk duelighedsprøve (alternativt speedbådsprøve) i Søfartsstyrelsens database over fritidssejlerprøver, kan Duelighedsklubben udstede et officielt "Bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".
Læs venligst vejledningen her.

 

7. Ris, ros og forbedringsforslag fra prøvetager

Enhver prøvetager opfordres til at indsende ris, ros og forbedringsforslag vedr. prøven til Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator
på e-mail admin@duelighed.dk

 

8. Klagevejledning

Klager vedrørende prøver afholdt efter Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere afgøres af de godkendte udbydere, jf. § 24.
Klagen indgives til den censor, som har afholdt prøven.
Censor videresender klagen til den relevante udbyder ledsaget af en udtalelse.
Censor skal give klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen.
Den eventuelle kommentar fra klageren skal medsendes til udbyderen.
Fristen for klage er to uger fra den dag, prøveresultatet er meddelt prøvedeltageren.
Udbyderens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.