Større tryghed giver større sejlerglæde
- derfor deler vi viden og erfaringer med hinanden
på hjemmesiden duelighed.dk.

Dette websted administreres af foreningen Duelighedsklubben, ved hjælp af initiativrige læsere og frivillige ildsjæle.
Hjemmesiden er et gratis tilbud til alle og enhver, som ønsker at dele, vedligeholde eller udvikle deres viden om at færdes sikkert på havet. Vi kalder det en pædagogisk legeplads.
Enkelte funktioner på hjemmesiden kan være forbeholdt foreningens medlemmer.

I de første år af foreningens liv var vi momsregistrerede med CVR-nummer 27685307, professionel revisor, o.s.v.
Det var vi mægtig glade for, idet vi fik en masse penge tilbage i moms hvert kvartal, som kunne dække revisorregningen, men i sommeren 2005 blev bestyrelsen så indkaldt til møde hos SKAT i Svendborg sammen med vores revisor, og fik besked på at vi med øjeblikkelig virkning var en momsfri forening, og ikke længere kunne få penge fra momskassen, idet vi ikke havde andre indtægter end de almindelige kontingenter, og idet vi ikke udbetalte skattepligtige beløb fra foreningskassen ud over almindelige fakturaer fra leverandører.

Altså er vores status som frivillig organisation dikteret af SKAT, som har slået fast at vi ikke er en uddannelsesinstitution, men en internetbaseret forening for vidensdeling blandt fritidssejlere ... et digitalt bibliotek for fritidssejlere.

Vores håndtering af demokratiet i foreningen omfatter ikke årlige kaffe-kage-generalforsamlinger. Denne beslutning blev truffet ved urafstemning allerede i efteråret 2002, da det viste sig at en budgetteret generalforsamling ved årsskiftet ville kræve en fordobling af medlemskontingentet, for at kunne afvikles.

Vi kører alternativt en "flydende generalforsamling" via livlige medlemsdebatter i foreningens daglige nyhedsbrev Skipper-tips, og baserer udvikligen på efterfølgende internetbaserede afstemninger blandt alle foreningens medlemmer.
Demokratisk set er dette langt mere fair og effektivt, end en årlig kaffe-kage-generalforsamling, idet vi jo er spredt ud over hele landet, og ønsker at udvikle vores fælles projekt hver eneste dag.
Denne adfærd, som skærper medlemmernes deltagelse i den demokratiske proces, kaldes for nærdemokrati, og dette fungerer rigtig godt i vores forening.
Hvis et medlem føler trang til en god gammeldags generalforsamling, kan der naturligvis indkaldes til en sådan ifølge vedtægterne.

Jeg ønsker alle besøgende på duelighed.dk en rigtig god fornøjelse.

Mange sejlerhilsner
Formand, Benjamin Kristensen
Gerdrupvej 150, 4230 Skælskør

 Vedtægter for foreningen
"Duelighedsklubben"

§ 1. Navn og formål.
Foreningen "Duelighedsklubben" er stiftet ved generalforsamling den 01/01-2002, og dens hjemsted er Slagelse Kommune. På generalforsamlingen blev der valgt styrelse, og udarbejdet vedtægter for foreningen.
Foreningen er en almennyttig, uafhængig og selvstændig enhed hvis formål er at redde menneskeliv og skabe sejlerglæde ved hjælp af vidensdeling og udveksling af erfaringer om sikkerhed til søs for fritidssejlere.

§ 2 Indtægter og udgifter
Foreningen må ikke have andre indtægter end frivillige kontingenter fra medlemmer.
Genererede økonomiske midler må udelukkende anvendes til foreningens drift/formål, herunder driften af webstedet www.duelighed.dk, samt køb og drift af et kampagne- og klubskib.
Foreningen må ikke udbetale penge, uden at der præsenteres en lovlig faktura, herunder ved refusion af medlemmers faktiske, og af kassereren forhåndsgodkendte, omkostninger i forbindelse med foreningens drift, f.eks. rejseomkostninger, ophold og forplejning.

§ 3. Optagelse, udmeldelse og eksklusion.
Som medlem kan optages enhver person eller organisation, hvis ansøgning godkendes af styrelsen.
Beslutning om at nægte optagelse eller skride til eksklusion træffes af foreningens styrelse med 2/3 majoritet. æresmedlemmer kan udnævnes af styrelsen med 2/3 majoritet.

§ 4. Kontingent og brugerbetaling.
Kontingent for 12 måneders medlemsskab fastsættes ved urafstemning blandt medlemmerne og indbetales årligt. Finder indbetalingen ikke sted, slettes medlemmet af uden videre af medlemslisten, hvis ikke styrelsen træffer anden afgørelse.

§ 5. Generalforsamling
Ethvert medlem kan begære indkaldelse til generalforsamling via foreningens nyhedsbrev Skipper-tips med en frist på 60 dage. Det begærende medlem sørger for, i eget navn og regning, at booke lokaler til generalforsamlingen, beliggende i foreningens hjemkommune. Dagsordenen debatteres i Skipper-tips og skal godkendes af mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer.
Beslutninger som generalforsamlingen træffer med mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmers tilslutning, kan sættes i værk efter bestyrelsens godkendelse.

§ 6. Styrelse og tegningsret.
Foreningen ledes af en styrelse på mindst 3 medlemmer, der af sin midte vælger en formand og en næstformand. Tillige udpeges en kasserer. Styrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen udadtil af formanden, i dennes forfald kassereren. Næstformanden kan af formand og kasserer i fælleskab meddeles prokura til varetagelse af bestemte forretninger. Styrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende love, ved simpelt stemmeflerhed. Formanden har vetoret i alle beslutninger. Ved stemmelighed er formanden, respektive kassererens stemme udslagsgivende.. Styrelsen er selvsupplerende, således at nye styrelsesmedlemmer vælges med 2/3 majoritet. Med samme majoritet kan et styrelsesmedlems deltagelse i styrelsen ophæves. Styrelsen kan knytte særlige sagkyndige til sig og nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver.

§ 7. Hæftelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 8. Regnskab og beretning.
Styrelsen holder gennem elektroniske nyhedsbreve medlemmerne orienteret om sin forretningsførelse.
Årsregnskabet udarbejdes af foreningens kasserer, og godkendes af foreningens styrelse jvf. § 6 i nærværende vedtægter.

§ 9. Lovændringer og opløsning af foreningen.
ændring af disse love og opløsning af foreningen kan vedtages af dennes styrelse med 2/3 majoritet.
I tilfælde af foreningens opløsning, doneres alle aktiver til en anden almennyttig forening med et lignende formål, som beskrevet i nærværende vedtægters § 1. Denne forening udvælges af medlemmerne ved simpelt stemmeflertal.

§ 10. Voldgift.
Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fælleskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændende ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen har hjemsted. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

§ 12 Styrelsens underskrifter.

___________________________________________________________
Formand: Viggo Benjamin Kristensen, Havnevej 1, 4230 Skælskør.

___________________________________________________________
Næstformand: Sonny Madsen, Bildsøvej 114B, 4200 Slagelse.

___________________________________________________________
Kasserer: Bolette Christina Madsen, Bülowsvej 34 D, 4230 Skælskør.