Online-eksamen til den teoretiske del af Duelighedsprøven.
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøver


Læs først vejledningen

Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere består af en teoretisk eksamen og en praktisk sejladsprøve. Den praktiske prøve kan erstattes af et speedbådsbevis.

Duelighedsklubben er af Søfartsstyrelsen bemyndiget til at afholde online-eksamen til den teoretiske del af duelighedsprøven, naturligvis under skarp overvågning af Søfartsstyrelsen.

Når et medlem af Duelighedsklubben har bestået nærværende teoretiske eksamen, bliver dette registreret af Duelighedsklubben i Søfartsstyrelsens database, og vedkommende kan få udstedt bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere fra en hvilken som helst bemyndiget bevisudsteder, hvis den praktiske prøve/speedbådsbevis også er registreret i databasen. Du finder en oversigt over bemyndigede bevisudsteder på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Læs her, hvad duelighedsprøven kræver af dig.

Alle og enhver kan kvit og frit prøve kræfter
med denne online-eksamen til den teoretiske del af duelighedsprøven..

Ifølge "Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere" skal en duelighedsprøve fastslå, at prøveaflægger kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt som styrmand i fritidsfartøjer 15 - 24 meter i visse farvande og varetage sikkerheden for eget fartøj og personer om bord under hensyntagen til omgivelserne.

Hvis du efter bestået duelighedsprøve vil sejle som styrmand i fartøjer 15 - 24 meter i visse farvande, kræver det at du har bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve for fritidssejlere og har fået udstedet et sønæringsbevis af Søfartsstyrelsen.

Duelighedsprøven giver ikke ret til at føre planende fartøjer, men giver dig ret til at få udstedt et speedbådsbevis.

Duelighedsprøven giver adgang til at søge videre uddannelse som yachtskipper, hvis der er bestået en praktisk duelighedsprøve. Speedbådsbeviset er ikke nok.

Trin 1
Du kan forberede dig til denne prøve enten i en sejlerskole, eller som selvstuderende.

Trin 2
Du skal have en troværdig person til at overvære din prøve, enten ved sin personlige tilstedeærelse, eller via live-audio/video, og bevidne at du ikke har snydt. Læs her om de krav du skal stille til dit vidne.

Trin 3
Når du består et af de 3 fagområder i online-programmet, får du oplyst et kodeord.
Du skal notere dig disse 3 kodeord.

Trin 4
Når du har samlet et kodeord for hvert fagområde, altså i alt 3 kodeord, indsender du inden der er gået 30 dage fra du fik det første kodeord ansøgning om registrering af bestået teoretisk delprøve i Søfartstyrelsens database.

Trin 5
Du kan tage den praktiske prøve eller en speedbådsprøve og få udstedt bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere hos en hvilken som helst bemyndiget bevisudsteder (du finder dem på Søfartsstyrelsens hjemmeside)

I mange år et kendt og respekteret ansigt blandt bemyndigede censorer og fartøjsfører ved mange SAR-operationer, Bent Larsen, Nyborg:
- "Jeg bedømmer Duelighedsklubbens online-prøve her på hjemmesiden som værende ikke for nem og ikke for svær, men lige netop så seriøs som en teoriprøve for fritidssejlere skal være"

Bemyndiget censor i 25 år og aktiv langturssejler,
Lars Oudrup, Fredericia:

- "Duelighedsklubbens teoretiske duelighedsprøve har en passende sværhedsgrad, og hele set-uppet med at lave disse spørgsmål/test på nettet er en super ide, mange - både med og uden D-prøve - vil køre dem igennem og få øjnene op for det, de mangler af viden"

Ekspert i åbne online-uddannelser (Open Course Ware) ved VIA University College, samt aktiv yachtskipper af 1. grad,
Per Christensen, Horsens:

- "Sikkerhedsmæssigt og indholdsmæssigt lever websitet og prøveformen til fulde op til de krav man kan stille til et online miljø på dette uddannelsesmæssige niveau"


             

 

Tips & Tricks inden du starter:

 

Nogle af opgaverne skal løses på under 60 sekunder.
Når du støder på dette stopur i en opgave, skal du løse den på under 1 minut. Tidsfristen skal afspejle, at man ude til søs, ofte kommer i situationer, hvor man skal træffe beslutninger og handle hurtigt, uden at man har tid til, at slå op i sine bøger, inden der sker en ulykke.
Hvis du bliver indhentet af stopuret, får du en fejlmeddelelse, og skal løse samme opgave igen.

 

Andre opgaver er uden tidspres.
Når du ser kaffekoppen øverst i en opgave, kan du tage det helt roligt, og evt. slå op i dine bøger og notater, for at sikre at du ikke svarer forkert, og skal starte prøven helt forfra.
Hvis du svarer forkert på en opgave, får du en fejlmeddelelse, og skal løse samme opgave igen.

Hjælpemidler til prøven.
Du har brug for samme hjælpemidler til teoriprøverne, som du har brug for ombord på din båd:
1) Søkort 100 Kattegat i seneste version
2) Deviationstabel
3) Rekvisitter til at arbejde i kortet, transportør, blyant, stikpasser o.s.v.
4) Søvejsreglerne
5) Den danske Havnelods
6) Kort 1
7) Afmærkning af Danske Farvande
8) Quick guide / oversigt

9. Kursretteskema kompas til søkort
10. Kursretteskema søkort til kompas

Ordblinde kan være knaldygtige sejlere.
Vil du have teksten i opgaverne læst højt, kan du hente et lille gratis program her.

Klagevejledning.

Klager vedrørende prøver afholdt efter Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere afgøres af de godkendte udbydere, jf. § 24.
Klagen indgives til den sagsbehandler i Duelighedsklubben, som har godkendt eller afvist nærværende ansøgning. Sagsbehandleren videresender klagen til Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator ledsaget af en udtalelse. Sagsbehandleren skal give klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Den eventuelle kommentar fra klageren skal medsendes til kvalitetskoordinatoren.
Fristen for klage er to uger fra den dag, prøveresultatet er meddelt prøvedeltageren.
Udbyderens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Når du har læst vejledningen, kan du bare gå i gang,
så kommer det hen ad vejen:

Hver gang du starter en test forfra, hentes spørgsmålene tilfældigt fra en "opgavebank" med over 1000 spørgsmål fra pensum, sorteret i fagtemaer, således at chancen for, at du får den samme test to gange er ca. 1:100 000 000 000.

1) Søvejsregler - Start online-eksamen
2) Terrestrisk navigation (Søkort 100 Kattegat) - Start online-eksamen
3) Søsikkerhed, brand og havmiljø - Start online-eksamen

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du vil klage over denne prøve, hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af denne prøve, vil vi blive glade for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk